İNSAN KAYNAKLARI ENSTİTÜSÜ

Şirket çalışanlarının güçlü yönleri ve gelişim alanlarını ölçümleyerek gerek takım olarak gerekse bireysel anlamda eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek. Şirket içi eğitim, yönetim geliştirme/liderlik gelişimi programlarının hayata geçirilmesine destek vermek. İşe alınacak yeni kadroların belirlenmesine ve/veya farklı bir bölüme atama, terfi gibi kararların verilmesine destek sağlayacak ölçümlemeleri ve “görev uyum analizi” çalışmalarını gerçekleştirmek.


Danışmanlık Hizmetlerimiz

Genel Yönetim Danışmanlığı

Stratejik İletişim Danışmanlığı

Yönetim Koçluğu

Satış ve Pazarlama Danışmanlığı

Kurumsallaşma Yönetimi

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Kariyer Danışmanlığı

Proje Yönetim Danışmanlığı

Şirket çalışanlarının güçlü yönleri ve gelişim alanlarını ölçümleyerek gerek takım olarak gerekse bireysel anlamda eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek

Şirket içi eğitim, yönetim geliştirme / liderlik gelişimi programlarının hayata geçirilmesine destek vermek

İşe alınacak yeni kadroların belirlenmesine ve / veya farklı bir bölüme atama, terfi gibi kararların verilmesine destek sağlayacak ölçümlemeleri ve “görev uyum analizi” çalışmalarını gerçekleştirmek


Şirket ve kurumların işe alım süreçlerinde yüksek potansiyeli olan kişileri belirlemek amacıyla, adayların teknik, sosyal becerileri ve temel davranışsal özelliklerini psikometrik bazlı ölçümleme araçları ile değerlendirmekteyiz ve simülasyon aktiviteleri, değerlendirme merkezi uygulamaları ve farklı boyutlarıyla gözlemlenmesini ve ölçülmesini sağlamaktayız.


EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ

Programın Amacı: İnsan Kaynakları uygulamalarının işletmelerde stratejik yönetim içindeki yeri gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu nedenle global pazarlarda yer almak durumunda olan organizasyonların uzun dönemdeki başarılarında iyi eğitim görmüş iş gücünün önemi daha da belirgin hale gelmektedir. Bu gereklilikle katılımcıların; İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşması ve profesyoneller yetiştirmesi amaçlanmaktadır.


BELEDİYECİLİK ÖZELİNDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ

Programın Amacı: Personelcilikten İnsan Kaynakları yönetimine geçmek üzere olan belediyelere İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmış sertifikalı profesyoneller yetiştirmek ve İnsan Kaynakları organizasyonunu Belediye ve Belediyelere bağlı kuruluşlarda uygulayabilmek amacıyla, adaylara, teorinin yanında uygulama ile zenginleştirilmiş eğitim programı sunabilmektir.


STRATEJİK YÖNETİM

Programın Amacı: Bu eğitim, katılımcıların stratejik planlama sürecinde gerek duydukları becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Katılımcıların, şirket veya kuruluşlarının kaynaklarını, güçlü ve zayıf yönlerini analiz etme, çevredeki fırsat ve tehditleri belirleme, mevcut kaynakları kullanarak çevredeki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye yarayacak stratejileri tespit etme, belirlenen stratejiler doğrultusunda politika, taktik ve uygulama planı geliştirme ve şirket/kurum yapısını belirlenen hedeflere ulaşacak şekilde (yeniden) tasarlama ile ilgili kavram ve uygulamaya yönelik bilgilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


SATIN ALMA VE İHALE USULLERİ (KİK, 5018 VE ÇERÇEVE SÖZLEŞME)

Programın Amacı: Katılımcıların, 5018 Sayılı Kanunun getirdikleri, Üst Yöneticiler ve Sorumlulukları, Yaklaşık Maliyetin Tespiti, Analitik Bütçe Sistemi Uygulaması, Mal, Hizmet ve Yapım İşlerine ilişkin Satın Alma Usulleri ve Çerçeve Sözleşme İhalelerinde Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Uygulamasına dair bilgi edinmeleri hedeflenmektedir. 11.04.2008 – 16.04.2008 tarihli Kamu İhale Mevzuatı ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu Eğitim Semineri başarıyla tamamlanmış olup 2009 yılı içerisinde 3 yeni eğitim planlanmıştır.


TOPLANTI YÖNETİMİ

Programın Amacı: İş yaşamının kaçınılmaz parçası olan toplantılarda gerek yöneten olarak gerek katılımcı olarak uyulması gereken kuralları, toplantıların amacına ulaşmasını sağlayabilmeyi, toplantılardaki rollerin neler olduğunu ve roller arası çatışmayı yenmenin yollarını, toplantılarda raporlama ve dinleme, konuşma tekniklerini aktarmaktır.


ZAMAN YÖNETİMİ

Programın Amacı: Katılımcılara, zamanı mümkün olduğunca etkili ve etkin kullanma ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde kontrol edebilmek için sistemli şekilde yaşamı planlama anlayışını benimsetme, zaman çizelgesi oluşturma, öncelikleri belirleme, zaman tuzaklarını aşma konusunda bilgilendirmektir.


EKİP ÇALIŞMASI VE YÖNETİMİ

Programın Amacı: Katılımcıların, gerçek bir takımın nasıl oluşturulabileceği ve bu takımın en iyi şekilde nasıl yönetilebileceği konusunda bilgi edinmeleri, çalışanların birlikte sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak ortak amaç ve ortak sorumluluk kavramıyla bir takım olarak yönetilmesinin birimlerin ve kurumun stratejik hedeflerine ulaşmasında ne kadar önemli bir rolü üstlendiğinin anlaşılması ve katılımcıların takım yönetimi becerilerinin artırılmasıdır. İş ve özel hayatta ister karşılıklı, ister iletişim kanalları vasıtası ile iletişim içinde olunan kişileri anlamak, kendini ifade edebilmek ve hatırlanmayı sağlayacak becerileri geliştirmek.


İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Programın Amacı: Güçlü bir ekip olmak ve rekabetçi üstünlüğü sürdürmek için olumlu düşünme, ortak bir dil, güven ve anlayışını kazandırmak. Çalışanların kurum içi iletişim kazalarını ortadan kaldırarak; doğru iletişim yöntemleri ile kurum içi ilişkileri güçlendirmek. İş ve özel hayatta ister karşılıklı, ister iletişim kanalları vasıtası ile iletişim içinde olunan kişileri anlamak, kendini ifade edebilmek ve hatırlanmayı sağlayacak becerileri geliştirmek.


PROBLEM BELİRLEME, ÖNLEME VE ÇÖZME TEKNİKLERİ

Programın Amacı: Güçlü bir ekip olmak ve rekabetçi üstünlüğü sürdürmek için olumlu düşünme, ortak bir dil, güven ve anlayışını kazandırmak. Çalışanların kurum içi iletişim kazalarını ortadan kaldırarak; doğru iletişim yöntemleri ile kurum içi ilişkileri güçlendirmek. İş ve özel hayatta ister karşılıklı, ister iletişim kanalları vasıtası ile iletişim içinde olunan kişileri anlamak, kendini ifade edebilmek ve hatırlanmayı sağlayacak becerileri geliştirmek.


ETKİLİ STRES YÖNETİMİ

Programın Amacı: Bu eğitimle katılımcıların iş ve özel yaşamlarında kendileri için stres yaratan faktörlerin farkına varmaları, stres unsuru faktörlere karşı uygulayabilecekleri farklı teknikleri öğrenmeleri ve uygulamalara başlamaları hedeflenmektedir.


ETKİLİ SUNUŞ BECERİLERİ VE OFİSTE SAĞLIKLI YAŞAM

Programın Amacı: Katılımcıların, beden dilini ve konuşma becerilerini etkin bir şekilde kullanarak, kendilerinden emin bir şekilde farklı profil ve düzeydeki kişilere akıcı ve amaca yönelik sunumlar hazırlayabilmeleri ve sunabilmeleri hedeflenmektedir.


KAVRAMSAL DÜŞÜNME TEKNİKLERİ (DÜŞÜNMEYİ DÜŞÜNME)

Programın Amacı: Katılımcıların, düşünme tarzları, analitik düşünme, yaratıcı düşünme, stratejik düşünme başlıklarında bilgi edinmeleri hedeflenmektedir. Katılımcılar olaylara ve problemlere geniş bir açıdan bakabilme, büyük resmi görebilme ayrıca bu sayede kapsamlı, yaratıcı ve kalıpların dışına çıkabilen çözümler geliştirebilme becerilerini geliştireceklerdir. Kısacası; ezber bozan bir eğitim paketidir.


ÇALIŞANLARIN VE YÖNETİCİLERİN MOTİVASYONU

Programın Amacı: Yüksek performans ve gerçek başarı ancak yüksek bir motivasyon sonucu gerçekleşecektir. Kurum kimliğine uygun motivasyon tekniklerinin tespiti ve uygulanması halinde performansta gözle görülür bir artış sağlanır. Bu eğitim, katılımcıların motive edilmeyi beklemeden kendilerini motive edebilecek teknikleri öğrenmelerini ve yaptıkları işte verimlerini artırmalarını sağlamayı hedefler.


EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

Programın Amacı: Bir kurumda, kurum içi mesleki, teknik veya beceri geliştirmeye yönelik eğitimlerde görev alan/alacak olan eğitimcilerin daha etkili olabilmeleri için eğitim öncesinde, eğitim sırasında ve sonrasında bilmeleri ve uygulamaları gereken temel bilgi ve becerilerin geliştirilmesi hedeflenir. Bu eğitimin amacı, bilgiyi aktarmanın dışında, katılımcılara kalıcı duygu yaşatan eğitimler tasarlamaları ve vermeleri için, eğitimcilerin bakış açıları ve becerilerinde gelişme sağlamaktır.


ŞİRKET KÜLTÜRÜ VE AYNI DİLİ KONUŞMA EĞİTİMLERİ (TAKIM RUHU YARATMAK)

Programın Amacı: Günümüzde spordan işletme yönetimine kadar hemen her alanda takım çalışmasıyla başarıya ulaşmanın yolları geliştirilmektedir. Eğitimin amacı, katılımcılara bu yaklaşımları tanıtmak ve başarının bireysel olmaktan çıkartılarak tüm takıma yayılmasının önemini aktarmaktır.


TELEFONDA ETKİLİ İLETİŞİM

Programın Amacı: “İletişim” diğer insanlarla tesadüfî konuşma, ikna, öğretme, görüşme her türlü etkileşimi tamamlamada kullanılabilecek bir sözcüktür ve en iki insanı gerektiren dinamik bir süreçtir. Telefonda iletişim kurmak, yüz yüze görüşmelerden daha zordur. Konuşulan kişiyi ikna etmek, güven vermek, randevu almak gibi becerileri kazandırmayı hedefleyen bu eğitimin amacı; katılımcıların iletişim, etkileme ve ikna becerilerini artırmaktır.


BEDEN DİLİ

Programın Amacı: Beden dilinin önemine ister inanalım ister inanmayalım iletişim sürecinin belirleyicileri arasında yer aldığı bilimsel bir gerçektir. Beden dili insanoğlunun ilk dili olmuştur. İnsanlar, hayatları boyunca çoğunlukla farkında olmaksızın günlük beden dilini son derece etkin kullanırlar. Ancak bedenlerini, kelimeleri kontrol ettikleri gibi kontrol edemezler. İşte bu eğitimde sözsüz iletişimin inceliklerini ve bunlarla ilgili teknikleri kazandırmayı amaçlıyoruz.


PROFESYONEL YÖNETİCİ ASİSTANI YETİŞTİRME EĞİTİMİ

Programın Amacı: İki binli yıllarda sekreterlik mesleğinin önü açılmış ve içeriği kabuk değiştirmiştir. Günümüzde bu meslek grubundan, ofisi bir yönetici kadar yönetebilmek, bir arşiv uzmanı kadar şirket evrakının işleyişini ve dosyalanmasını gerçekleştirebilmek, bir dilbilimci gibi ana dilini etkin bir biçimde kullanabilmek, bir teknik adam gibi büro makinelerini tanımak, muhasebe ve hukuk konusunda yabancılık çekmemek, ayrıca ekonomi konusunda da bir bakış açısına sahip olmak gibi beklentiler oluşmuştur. Böylesine çok yönlü bilgi ve beceri gerektiren sekreterliği bilimsel olarak ele alan ve uygulayan çalışanlar, yönetici asistanlığına adımını atmış olacaklardır. İşte bu program, mesleklerinde profesyonel olmak isteyen sekreterlere gerekli temel yetkinlikleri kazandırmayı amaçlayan bütünsel ve uygulamalı bir workshop tur.


ETKİLİ YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİ

Programın Amacı: Yöneticilerin liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve liderlere, çalışanları doğru yönlendirerek ve gelişim planlarını destekleyerek kurumsal hedeflere ulaşma becerisinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Lider kişi her zaman patronun kendisi değildir. Lider, ortaya vizyon koyan kişidir. Lider, diğerlerini etkileyebilen ve örnek olan kişidir.


ANLAYARAK HIZLI OKUMA (HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ)

Programın Amacı: İleri okuma teknikleriyle katılımcının anlayarak okuma hızını, okuma performansını artırmak, bütünsel algısını ve konsantrasyonunu geliştirmek, bilgiye en hızlı ve doğru şekilde ulaşmasını sağlamak.


KURUM İÇİ İLETİŞİM

Programın Amacı: Bu eğitimle kurum içinde pozitif bir etkileşim içinde bulunmak, ilişkilerimizi uyum içinde yürütebilmek, ortak bir dil yaratmak, insanların birbirlerini daha iyi anlayabilecekleri bir çalışma ortamı sağlamak, beden dilini anlamak ve kullanmak ve birbirlerine koçluk yapabilmeleri için gerekli becerileri ve teknikleri kazandırmak amaçlanır.


TAKIM RUHU YARATMAK

Programın Amacı: Kurum içi sinerji yaratmanın yolu, gerçek bir “BİZ” bilincinden geçmektedir. Takım çalışmasını tüm çalışanlarında ve yöneticilerinde beceri haline dönüştürebilmiş bir isletmenin verimliliği, işletmede çalışan herkesin bireysel verimliliklerinin toplamından daha büyüktür. İşte bu eğitimle katılımcılar, “BİZ” bilinciyle çalışmanın ve “BİZ” bilinciyle çalışan bir işletme yaratmanın keyfine varacaktır.


DİKSİYON EĞİTİMİ

Programın Amacı: İş dünyasında pek çok kez, bir grup karşısına, belli bir konuyu ya da düşünceyi sunmak amacıyla çıkıyor ve onları bilgilendirmek durumunda kalıyoruz. Ancak, farkında olmadan, bazen heyecanımız ve güvensizliğimizi sesimize yansıttığımızdan dolayı, bazen doğru kelimeleri bulamadığımız için ya da beden dilimizle verdiğimiz olumsuz mesajlar v.b. nedenlerle istediğimiz sonuca ulaşmakta güçlük çekebiliyoruz. İşte bu program, sesimizi, kelimeleri ve beden dilimizi doğru ve etkileyici biçimde kullanarak konuşmalarımızın daha etkili bir hale dönüştürülmesini sağlamak üzere, katılımcılarda “Beceri” geliştirmeye yönelik geliştirilmiş bir Workshop’ tur.


İŞ YERİ PSİKOLOJİSİ

Çalışan psikolojisi dünya literatüründe çok eski telaffuz edilmesine karşın Ülkemizde yeni bir kavram olma durumundadır. Çalışanı psikolojiden uzak düşünmemekle birlikte yapılacak çalışmalar da dikkate alınmama lüksü işletme başarısızlıkları ile sonuçlanabilmektedir. Bu eğitimle işyerinde yaşananlara psikolojik bir bakış açısından anlam verilmekte ve neden erteleriz? Neden mücadele etmeyiz? Kendimizi tek başına hissetmemiz bize ait bir duygu mudur? Grup aidiyetine dair sorunlar yaşanmaktadır. Her şey yolunda iken işyerinde tedirgin olma sebeplerimiz neler olabilir gibi soruların cevapları yer almaktadır.

  • Erteleme Davranışının Psikolojik Kökenleri
  • Yılmazlık (Yılmama ) Nedir?
  • Mobbing Nedir?
  • İş Yeri Psikolojisi ve Duygusal Zekâ
  • Ben Varım O Halde Farklı Olacak
  • Biz Bir Ekibiz. O Halde Mükemmel Olacak
  • İş Yerindeki Problemlere Farklı Bakış, Kavramsal, Yaratıcı Düşünme16